برج پردیس نیاوران ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۲:۴۱:۴۲

برج پردیس نیاوران:

تصاویر معماری داخلی: