ساختمان شخصی ولنجک ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۳:۲۴:۲۸

ساختمان شخصی ولنجک:

تصاویر معماری داخلی: