لوگو نیکان

یکی از بزرگترین زیبایی‌های معماری و معماری داخلی این است که شروع پروژه بمانند آغاز یک زندگی دوباره است.گاهاً طراحی پیچیده می شود و هنر بزرگ ما به عنوان طراح این است که پیچیدگی ها را مدیریت کرده و آنها را ساده سازیم.طرحی خوب است که نگوید من را نگاه کن بلکه بگوید این را نگاه کن. ارزش های یک معماری خوب، همان ارزش‌های انسانی است.

نقش طراحی معماری در موفقیت

خلاصه مقاله

بخشی از عوامل تاثیر گزار بر کیفیت زندگی و موفقیت در کار  انسانها از طریق طراحی درست معماری و چیدمان تجهیزات داخلی و تاسیسات قابل حصول هستند و با رعایت استانداردها وبهره گیری از مصالح مناسب می توان بدان دست یافت

مطالعه مقاله