ساختمان شخصی باغ فردوس، تجریش:

تصاویر معماری:

تصاویر معماری داخلی: