سبک زندگی

آوریل 9, 2024

تغییر جهان با بحران ویروس کرونا

هیچ کس دقیقاً نمی داند چه پیش خواهد آمد. ابهامات زیادی وجود دارد ، اما این مقاله با استفاده از سایت های تحلیلی مهم و روز دنیا ، تلاش من در راهنمایی و هدایت خود و مردم ایران به دنیای ناشناخته ای است که جامعه ، دولت ، سیستم مراقبت های بهداشتی ، اقتصاد و سایر موارد مرتبط با زندگی ما را در دوران پسا کرونا تغییر خواهد داد.